Verkoopsvoorwaarden

FACTUURVOORWAARDEN AQUARIUM NEON (SEVEN SEAS BVBA)
1. Deze factuurvoorwaarden bevatten slechts een selectie van en verwijzing naar de algemene voorwaarden van Aquarium Neon (Seven Seas BVBA) die ook van toepassing blijven op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of verkoop van goederen tussen Aquarium Neon (Seven Seas BVBA) en haar klanten, en verondersteld worden gekend en aanvaard te zijn door de klanten
2. De facturen moeten zonder aftrek of korting in hun geheel worden betaald, zoals bepaalde op de offerte en de factuur van Aquarium Neon (Seven Seas BVBA). De betalingsduur is essentieel voor alle overeenkomsten tussen Aquarium Neon (Seven Seas BVBA) en de klant. Aquarium Neon (Seven Seas BVBA) behoudt zich het recht voor om de klant goederen te weigeren wanneer er bedragen achterstallig zijn onder enige overeenkomst, totdat die bedragen voldaan werden. Bij niet-betaling van een factuur heeft Aquarium Neon (Seven Seas BVBA) het recht de uitvoering van het werk of de levering van goederen te schorten.
3. Tenzij anders overeengekomen werd, dienen de facturen bij ontvangst contant betaald te worden zonder uitstel, netto en zonder korting. Wissels, cheques, mandaten of ontvangstbewijzen brengen geen schuldvernieuwing teweeg, noch afwijkingen van één van de algemene voorwaarden. Betalingen worden aanvaard onder voorbehoud van de eisbaarheid van vroeger onbetaald gebleven facturen. Betalingen worden toegerekend op de eerste vervallen factuur.
4. Wijzigingen van bestelling door de klant is slechts mogelijk onder voorbehoud. Een eventuele meerprijs daarvan zal aan de klant worden aangerekend.
5. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de cliënt van rechtswege in gebreke zonder dat er een aanmaning vereist is.  Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn zijn automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd aan 12% op jaarbasis alsook een forfaitaire schadevergoeding van 18% op het totale factuurbedrag met een minimum van € 75.
6. Indien de betaling niet gebeurt binnen de gestelde termijn, is van rechtswege en onder ingebrekestelling een intrest van 12% verschuldigd vanaf de vervaldag tot de ontvangst van het volledige bedrag, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 EUR. Alle eventuele bijkomende invorderingskosten vallen eveneens ten laste van de klant.
7. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Aquarium Neon (Seven Seas BVBA) tot de klant alle verplichtingen uit de met Aquarium Neon (Seven Seas BVBA) gesloten overeenkomsten is nagekomen en de goederen volledig betaald werden. De klant verbindt er zich toe de goederen niet te vervreemden alvorens volledige betaling en alle risico’s die de goederen zou kunnen oplopen, worden gedragen door de klant.
8. Bij het plaatsen van een bestelling zal er 50% voorschot in rekening worden gebracht afgaande op het totaal bedrag van de factuur. Het resterende bedrag wordt voldaan bij levering of afhaling van de goederen.
9. Bij annulatie van een bestelling of verbreking van de overeenkomst door de klant is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van de waarde van de geannuleerde bestelling of verbroken overeenkomst, onverminderd het recht om een volledige vergoeding te eisen van de schade die deze forfaitaire raming te boven zou gaan.
10. Garanties en aansprakelijkheid gelden zoals bepaald in de algemene voorwaarden van Aquarium Neon (Seven Seas BVBA).
11. De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt in geen geval de geldigheid van de overeenkomst of de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang.
12. Op elke overeenkomst tussen Aquarium neon (Seven Seas BVBA) en haar klant is het Belgische recht van toepassing.
13. Alle geschillen in verband met een overeenkomst tussen Aquarium neon (Seven Seas BVBA) en haar klanten zullen uitsluitend berecht worden door het de bevoegde rechtbanken van Dendermonde. De rechtspleging zal steeds in de Nederlandse taal gebeuren.