Verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN AQUARIUM NEON (SEVEN SEAS BV)
1. Deze verkoopsvoorwaarden bevatten slechts een selectie van en verwijzing naar de ALGEMENE VOORWAARDEN van Aquarium Neon (Seven Seas BV) die ook van toepassing blijven op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of verkoop van goederen tussen Aquarium Neon (Seven Seas BV) en haar klanten, en verondersteld worden gekend en aanvaard te zijn door de klanten.
2. De facturen moeten zonder aftrek of korting in hun geheel worden betaald, zoals bepaald op de offerte en de factuur van Aquarium Neon (Seven Seas BV). De betalingsduur is essentieel voor alle overeenkomsten tussen Aquarium Neon (Seven Seas BV) en de klant. Aquarium Neon (Seven Seas BV) behoudt zich het recht voor om de klant goederen te weigeren wanneer er bedragen achterstallig zijn onder enige overeenkomst, totdat die bedragen voldaan worden. Bij niet-betaling van een factuur heeft Aquarium Neon (Seven Seas BV) het recht de uitvoering van het werk of de levering van goederen op te schorten.
3. Tenzij anders overeengekomen, dienen de facturen bij ontvangst contant betaald te worden zonder uitstel, netto en zonder korting. Wissels, cheques, mandaten of ontvangstbewijzen brengen geen schuldvernieuwing teweeg, noch afwijkingen van één van de algemene voorwaarden. Betalingen worden aanvaard onder voorbehoud van de eisbaarheid van vroeger onbetaald gebleven facturen. Betalingen worden toegerekend op de eerste vervallen factuur.
4. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de klant van rechtswege in gebreke zonder dat er een aanmaning vereist is. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn zijn automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintresten verschuldigd aan 12% op jaarbasis alsook een forfaitaire schadevergoeding van 18% op het totale factuurbedrag met een minimum van € 75. Alle eventuele bijkomende invorderingskosten vallen eveneens ten laste van de klant.
5. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Aquarium Neon (Seven Seas BV) tot de klant alle verplichtingen uit de met Aquarium Neon (Seven Seas BV) gesloten overeenkomsten is nagekomen en de goederen volledig betaald werden. De klant verbindt er zich toe de goederen niet te vervreemden alvorens volledige betaling en alle risico’s die de goederen zou kunnen oplopen, worden gedragen door de klant.
6. Bij het plaatsen van een bestelling zal er 50% voorschot in rekening worden gebracht afgaande op het totaal bedrag van de ondertekende en goedgekeurde offerte. Het resterende bedrag wordt voldaan bij levering of afhaling van de goederen, na opmaak van de factuur.
7. Wijzigingen van bestelling door de klant is slechts mogelijk onder voorbehoud. Een eventuele meerprijs daarvan zal aan de klant worden aangerekend.
8. Bij annulatie van een bestelling of verbreking van de overeenkomst (met uitzondering van een maatwerkproject)* door de klant is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van de waarde van de geannuleerde bestelling of verbroken overeenkomst, onverminderd het recht om een volledige vergoeding te eisen van de schade die deze forfaitaire raming te boven zou gaan.
*Bij bestelling van een maatwerkproject is het niet mogelijk om achteraf of tijdens de wachttijden van de bestelling de overeenkomst eenzijdig te verbreken of de bestelling te annuleren om eender welke reden. Dit omdat Aquarium Neon (Seven Seas BV) na goedkeuring van de klant, d.m.v. het ondertekenen van de offerte door de klant, de bestelling van het maatwerkproject onmiddellijk aanvraagt bij de leverancier. De overeenkomst tussen Aquarium Neon (Seven Seas BV) en de leverancier is bindend en kan noch door Aquarium Neon (Seven Seas BV), noch door de klant worden verbroken. Bijgevolg zal de goedgekeurde en ondertekende offerte voor het maatwerkproject voor 100% worden aangerekend aan de klant.
9. Aquarium Neon (Seven Seas BV) zal er altijd naar streven om een bestelling binnen de overeengekomen termijn te leveren, doch is Aquarium Neon (Seven Seas BV) afhankelijk van de levertermijnen bij haar leveranciers. In geval van laattijdige levering/plaatsing of bij problemen bij levering/plaatsing veroorzaakt door de leverancier, kan Aquarium Neon (Seven Seas BV) nooit aansprakelijk gesteld worden, noch een schadevergoeding verschuldigd zijn. Aquarium Neon (Seven Seas BV) verbindt zich er wel toe om steeds op zoek te gaan naar een gepaste oplossing in samenspraak met de klant.
10. Garanties en aansprakelijkheid gelden zoals bepaald in de algemene voorwaarden van Aquarium Neon (Seven Seas BV).
11. De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt in geen geval de geldigheid van de overeenkomst of de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang.
12. Op elke overeenkomst tussen Aquarium Neon (Seven Seas BV) en haar klant is het Belgische recht van toepassing.
13. Alle geschillen in verband met een overeenkomst tussen Aquarium Neon (Seven Seas BV) en haar klanten zullen uitsluitend berecht worden door de bevoegde rechtbanken van Dendermonde. De rechtspleging zal steeds in de Nederlandse taal gebeuren.